ابتکارات ایرانیان‌ در‌ پهنه ناوبری، دریانوردی‌ و‌ نجوم

بسیاری از ابزارهای ناوبری دریایی را به ایرانیان نسبت می‌دهند. این گزارش تحقیقی به وسایل ناوبری و دریانوردی اشاره دارد که یا توسط ایرانیان اختراع شده و یا تکامل یافته است.

بیشتر بخوانید