نوشته هایی با برچسب "جزیره"

چالش‌های‭ ‬پیش‭ ‬روی‭ ‬کیش‭ ‬ در‭ ‬جذب‭ ‬گردشگر‭ ‬خارجی‭

چالش‌های‭ ‬پیش‭ ‬روی‭ ‬کیش‭ ‬ در‭ ‬جذب‭ ‬گردشگر‭ ‬خارجی‭

کیش جزیره‌ای است زیبا و  یکی از ‬ارزانﺗﺮﯾﻦ‭ ‬ﻣﻘﺼﺪها‭ ‬ﺑﺮای‭ ‬ﮔﺮدﺷﮕﺮان‭ ‬ﺧﺎرﺟﯽ‭ ‬است. ﺑﺎ‭ ‬وﺟﻮد‭ ‬اﻓﺰاﯾش نرخ‭ ‬ﺑﺮاﺑﺮی‭ ‬ارزﻫﺎی‭ ‬ﺧﺎرﺟﯽ‭ ‬ﺑﺎ‭ ‬رﯾﺎل،‭ ‬ﻣﺴﺎﻓﺮان‭ ‬ﺧﺎرﺟﯽ‭ ‬ﻫﻨﻮز‭ ‬ﺑﻪ‭ ‬ﺟﺰﯾﺮه‭ ‬ﮐﯿﺶ‭ ‬اﻗﺒﺎل‭ ‬ﻧﺸﺎن‭ ‬نداده‌اند.  ‬ ﻣﺎﻫﺎن‭ ‬ﻣﺪون‭ ‬ﻣﺪﯾﺮ‭ ‬ﺗﻮﺳﻌﻪ‭ ‬ﮔﺮدﺷﮕﺮی‭ ‬و‭ ‬ﻣﯿﺮاث‭ ‬ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ‭ ‬ﺳﺎزﻣﺎن‭ ‬ﻣﻨﻄﻘﻪ‭ ‬آزاد‭ ‬ﮐﯿﺶ‭ ‬در‭ ‬اﯾﻦ‭ ‬ﺧﺼﻮص‭ ‬ﻋﻘﯿﺪه‭ ‬دارد‭ ‬ﮐﻪ‭ ‬زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ‭ ‬و‭ ‬ﻓﺮاﯾﻨﺪ‌ﻫﺎی‭ ‬ﮔﺮدﺷﮕﺮی‭ ‬ﺟﺰﯾﺮه‭ ‬ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ‭ […]