نوشته هایی با برچسب "تالش"

تالش: از منظر ما و همسایگان شمالی

تالش: از منظر ما و همسایگان شمالی

سخن راندن از فرهنگ تالش کاری بس دشوار است. قوم تالش که قبل از ورود آریایی ها به ایران در این سرزمین حضور داشته و در گذشته با نام های کادوسیان، طیلسان و … وصف شده است، «این راه را نهایت صورت کجا توان بست کش صد هزار منزل بیش است در بدایت» هر کس […]