هواپیمایی ترکیش از ۴ ابان پروازهای هفتگی  از تهران را به ۱۱ پرواز افزایش می دهد

به گزارش سفر انلاین، شرکت هواپیمایی ترکیش از ۴ ابان (۲۵ اکتبر)  پروازهای خود را از مسیر تهران به یازده پرواز و از تبریز به ۳ پرواز افزایش می دهد. 

در روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه یک پرواز از تهران به استانبول و در روزهای شنبه، یکشنبه، سه شبه و پنج شنبه دو پرواز برقرار خواهد بود.

شرکت هواپیمایی ترکیش پس از همه گیری کرونا به طور موقتی پروازهای خود را به مقاصد ایران قطع کرد و به طور محدود با ۱ پرواز روزانه تنها در مسیر تهران -استانبول پرواز هفتگی برقرار نمود. 

 افزایش تعداد پرواز اقدامی مهم از سوی این شرکت هواپیمایی به جهت توسعه بازار سفر و برنامه ریزی های بهتر برای کارگزاران سفرهای تجاری، گردشگری و درمانی ارزیابی می گردد. 

با توجه به گستره شبکه پروازی شرکت هواپیمایی ترکیش در مقاصد اروپایی و خاور دور، با افزایش تعداد پروازها به ۱۱ پرواز در مسیر تهران و ۳ پرواز در مسیر تبریز به استانبول کارگزاران و برنامه ریران بازار سفر  قادر خواهند بود تا برنامه‌های خود را در توسعه  بازار سفر با دلگرمی بیشتری پیگیری نمایند.