اعضای هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر سفر هوایی، گردشگری، زیارتی و گردشگری استان تهران مشخص شدند

اینترنت اشیا و فناوری سفرمجمع عمومی انجمن صنفی دفاتر سفر هوایی، گردشگری ، زیارتی و گردشگری الکترونیک استان تهران در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ در موره فرش برگزار گردید و انتخابات هیات مدیره و بازرسان انجمن مندرج برگزار گردید که نتایج به دست آمده پس از شمارش آرا به شرح‌ ذیل است :

منتخبین هیات مدیره

نفر اول – امیر پویان رفیعی شاد
نفر دوم- بهروز صفری
نفر سوم – سعید معماری
نفر چهارم – سهند عقدایی
نفر پنجم – محمود حاجی نصراله
نفر ششم – سعید زرینی
نفر هفتم – محمد مظفری

نفرهشتم -(اول علی البدل) یعقوب قاسمی
نفر نهم-(دوم علی البدل) تقی حسین زاده

بازرسان
نفر اول – مسعود سرخه ایی
نفر دوم – محمد رضا لامعی

نفر سوم -(علی البدل) سوسن اسمی