چالش‌های‭ ‬پیش‭ ‬روی‭ ‬کیش‭ ‬ در‭ ‬جذب‭ ‬گردشگر‭ ‬خارجی‭

آتوسا خداداد ﺑﺎ‭ ‬ﺗﻤﺎم‭ ‬ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ‭ ‬و‭ ‬ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ‭ ‬،‭ ‬ﻗﯿﻤﺖ‭ ‬ﮐﻤﺎﮐﺎن‭ ‬ﯾﮑﯽ‭ ‬از‭ ‬مهم‌ترین‭ ‬ﻋﻮاﻣﻞ‭ ‬ﻣﻮﺛﺮ‭ ‬در‭ ‬ﺟﺬب‭ ‬ﮔﺮدﺷﮕﺮ‭ ‬ﺑﻪ‭ ‬ﻣﻘﺎﺻﺪ‭

بیشتر بخوانید